Od nowego roku droższy egzamin na prawo jazdy

Nowelizacja Prawa o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami, która zaczęła obowiązywać pierwszego stycznia w roku 2023, pozwala na przeniesienie dotacji z budżetu województwa do Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego. Przepisy wprowadzają także nowe opłaty za badania drogowe.

Dotacje przyznawane WORD-om będą ograniczone do połowy całkowitych kosztów jego wydatków bieżących. Wytyczne dotyczące sposobu udzielania dotacji, protokół ich przyznania oraz ewidencjonowanie – to wszystko określi uchwała podjęta przez organ uchwałodawczy województwa. Dotacje będą nagradzane zgodnie z umową podpisaną przez marszałka województwa i kierownika ośrodka.

Stawka opłaty rocznej na kolejny rok będzie waloryzowana zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem cen wszystkich towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wspomniano, że zgodnie z obowiązującym prawem wysokość opłaty określa minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i Ministrem Obrony Narodowej, w drodze rozporządzenia.