Debata o intensywnej wycince drzew w powiecie płockim: służy czy szkodzi?

Ostatnio na forum Rady Powiatu Płockiego toczyła się gorąca debata, dotycząca intensywnej gospodarki leśnej prowadzonej na terenie powiatu. Temat ten zyskał na znaczeniu po tym, jak radny Paweł Jakubowski podczas jednej z poprzednich sesji zwrócił uwagę na systematyczną wycinkę lasów w całym kraju, która ma miejsce również w gminie Radzanowo. Jakubowski stwierdził, że takie działania nie mają aprobaty mieszkańców i są sprzeczne z ich interesem.

Jakubowski podkreślił, że lesistość w gminie Radzanowo wynosi tylko 2,4 proc., natomiast w całym powiecie płockim sięga ponad 17 proc. Te wyniki są poniżej średniej krajowej. Wyraził swoje oburzenie na praktykę nadleśnictwa, które pomimo sprzeciwu społeczeństwa karczuje zdrowe i dojrzałe drzewa. W odpowiedzi na te zarzuty Rada Powiatu zaprosiła przedstawicieli nadleśnictw na kolejną sesję, aby mogli przedstawić swoje stanowisko oraz omówić sytuację.

Podczas sesji, która odbyła się w październiku, głos zabrali nadleśniczowie z Nadleśnictw Płock, Łąck i Gostynin. Oświadczyli oni, że intensywna wycinka drzew nie jest wynikiem chęci zysku, lecz troski o dobro lasu. Jacek Liziniewicz, Nadleśniczy Nadleśnictwa Gostynin, podkreślił, że wszystkie działania są dokładnie zaplanowane i realizowane zgodnie z ustalonymi procedurami gospodarki leśnej.

Nadleśniczowie wskazali, że redukcja liczby drzew jest kluczowa dla utrzymania równowagi ekologicznej lasu. Andrzej Skrzypczak, Nadleśniczy Nadleśnictwa Płock, przypomniał, że las to nie tylko drzewa, ale też zwierzęta, grzyby i inne rośliny. Wycinka jest konieczna, aby umożliwić prawidłowy rozwój lasu i zachować jego bioróżnorodność.

Chociaż debata na temat intensywnej wycinki lasów w powiecie płockim jest nadal otwarta, radni deklarują gotowość do monitorowania sytuacji i podejmowania działań mających na celu zapobieganie nadmiernemu karczowaniu drzew.

Aktywność nadleśnictw jest gorąco dyskutowana – z jednej strony podkreślają one konieczność wycinki drzew dla zachowania równowagi ekologicznej lasu, a z drugiej strony radni wyrażają obawy o potencjalne negatywne skutki nadmiernej wycinki dla środowiska naturalnego i jakości życia mieszkańców.