Rekrutacja członków komisji konkursowych w oparciu o artykuł 15 ust. 2a oraz 2d ustawy z 24 kwietnia 2003 r.

W nawiązaniu do art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. dotyczącej działalności pożytku publicznego i wolontariatu (t.j. Dz. U. z roku 2023, Poz. 571) oraz § 27 uchwały nr 981/LVII/2023 Rady Miasta Płocka wydanej dnia 28 września 2023 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tejże ustawy na rok 2024, zostaje oficjalnie ogłoszony nabór kandydatów na członków komisji konkursowych.

Komisje te mają za zadanie ocenianie ofert w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych, które są finansowane bądź współfinansowane ze środków budżetu miasta Płocka.

Osoby, które mogą zgłosić swoją kandydaturę na członków komisji konkursowych to te wskazane przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgłoszenia należy dokonać przy użyciu formularza, który jest załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

Uzupełniony i podpisany własnoręcznym podpisem formularz można dostarczyć na adres e-mail [email protected] w formie zeskanowanego pliku lub przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście (podczas godzin pracy urzędu) do Referatu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Wolontariatu Urzędu Miasta Płocka, ul. Synagogalna 4.

Należy zauważyć, że nabór odbywa się w formie ciągłej, a podpisy mogą być złożone za pomocą profilu zaufanego czy podpisu elektronicznego.

Celem ogłoszenia jest stworzenie bazy kandydatów na członków komisji konkursowych, sugerowanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, które są zainteresowane uczestnictwem w pracach komisji konkursowych w latach 2024-2025.

Uczestnictwo w pracach komisji konkursowej nie niesie ze sobą wynagrodzenia ani zwrotu kosztów podróży. Baza kandydatów jest prowadzona przez Referat Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Wolontariatu Urzędu Miasta Płocka.

Podczas kompletowania składów poszczególnych komisji konkursowych uwzględniane będą kryteria transparentności i braku powiązań osobowych. To oznacza, że w skład komisji konkursowych wejdą wyłącznie osoby zgłoszone w ramach tego postępowania, nie uwzględniając osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty biorące udział w danym konkursie (art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) oraz osób, które są w takim stosunku prawnym lub faktycznym z uczestnikami procedury konkursowej, że mogą powstać uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności podczas oceny ofert (art. 15 ust. 2f ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).