Byli zarządcy i rada nadzorcza PKN ORLEN nie otrzymują absolutorium. Decyzję podjął zespół akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN, które odbyło się w Płocku w dniu 25 czerwca, postanowiło nie udzielić absolutorium dla 11 członków zarządu i 10 członków rady nadzorczej pełniących swoje funkcje w roku 2023. Zgromadzenie podczas swej sesji z dnia 25 czerwca miało na celu przegłosowanie między innymi kwestii absolutorium dla zeszłorocznych zarządców i rady nadzorczej firmy. Skarb Państwa zaproponował zmianę pierwotnej kolejności uchwał, co spowodowało, że projekt zmian w radzie nadzorczej był głosowany jako ostatni, a projekt dotyczący wynagrodzeń rady nadzorczej jako przedostatni.

Po wyborze adwokata Józefa Palinkę na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ) ORLEN, sprawozdania zarządu oraz finansowe za rok 2023 zostały zatwierdzone. Akcjonariusze postanowili zgodnie z rekomendacją zarządu firmy, że dywidenda za rok 2023 wyniesie 4,15 zł na jedną akcję. Z zysku za rok 2023, którego suma przekraczała 21,2 mld zł, ponad 4,8 mld zł przeznaczono na wypłatę dywidendy, a reszta miała na celu powiększenie kapitału zapasowego firmy. Dzień dywidendy został ustalony na 20 września 2024 r., a jej wypłata miała miejsce 20 grudnia 2024 r.

Podczas wyznaczania podziału zysku za rok 2023 i wysokości dywidendy uwzględniono wyniki koncernu za ten rok oraz jego stabilną sytuację płynnościową i finansową. Zdecydowano także, że niepodzielony zysk z poprzednich lat o wartości blisko 12,5 mld zł zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy firmy. Największym właścicielem akcji w Grupie ORLEN jest Skarb Państwa, który posiada 49,9% pakietu. Następny jest Nationale-Nederlanden OFE z 5,76%, a pozostali akcjonariusze razem posiadają 44,34% akcji.

Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego rady nadzorczej, rozpoczęto głosowanie nad brakiem absolutorium dla 11 byłych członków zarządu i 10 byłych członków rady nadzorczej, którzy pełnili swoje funkcje w 2023 r. Jak zauważył przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORLEN, mec. Józef Palinka, zarząd i rada nadzorcza nie spełnili swoich obowiązków w 2023 r., co uprawnia do odmowy udzielenia absolutorium.

Byłe władze koncernu zostały oskarżone między innymi o niewypełnienie obowiązków jako organ zarządzający oraz nadzór właścicielski w odniesieniu do firmy OTS, związanych z wdrożeniem obowiązujących w Grupie ORLEN zasad dotyczących wydatkowanych kwot. Nieprzestrzeganie tych obowiązków miało skutkować zawarciem niekorzystnej dla OTS i dla Grupy ORLEN transakcji o wartości 1,6 mld zł.

Cały zarząd z 2023 r. i wszyscy członkowie rady nadzorczej z tego samego roku nie otrzymali absolutorium. W przypadku głosowań za nieudzieleniem absolutorium członkom zarządu z 2023 r., ponad 90% uczestniczących akcjonariuszy było za, podczas gdy w przypadku rady nadzorczej nieudzielenie absolutorium uzyskało ok. 83% głosów.

W przeciwnym razie, ZWZ udzieliło absolutorium wszystkim członkom zarządu firmy Lotos SPV 5, która została przejęta przez Orlen w roku 2023. Akcjonariusze zatwierdzili również uchwałę ustalającą liczbę członków rady nadzorczej na 10 osób, ale odrzucili projekt uchwały dotyczący wysokości wynagrodzeń członków rady nadzorczej.

Na wniosek Skarbu Państwa, jako akcjonariusza Orlenu, posiedzenie zostało przerwane na 30 dni do 24 lipca. Po wznowieniu spotkania jednym z punktów do rozpatrzenia będzie kwestia zmian w radzie nadzorczej.