Zaplanowane gruntowne remonty odcinków dróg w powiecie płockim, szczególnie w Starej Białej i Brudzeniu Dużym

Właśnie podpisano umowy na przeprowadzenie gruntownych prac remontowych na kolejnych odcinkach dróg w powiecie płockim. Tym razem modernizacji poddane zostaną drogi znajdujące się na terenie dwóch gmin: Starej Białej oraz Brudzenia Dużego. Starosta Płocki, Sylwester Ziemkiewicz, podpisał niezbędne dokumenty z wykonawcą tych prac w poniedziałek, 18 marca.

Pierwsze działania remontowe rozpoczną się niedługo na terenie gminy Brudzeń Duży. Dotyczyć będą one odcinka drogi o długości 1,600 km, ciągnącego się między miejscowościami Suchodół a Karwosieki-Cholewice. W ramach prac przewidziana jest wymiana przepustów pod koroną drogi, frezowanie nawierzchni, wykonanie warstwy wiążącej, ścięcie poboczy oraz naniesienie oznakowania poziomego grubowarstwowego. Planowany koszt realizacji tego zadania to blisko 2 mln zł, a zakończenie prac przewidywane jest na 18 września bieżącego roku.

W gminie Stara Biała natomiast remontowi poddany zostanie odcinek drogi o długości 0,300 km. W ramach przewidzianych prac wykonane zostaną takie działania, jak frezowanie nawierzchni, wykonanie warstwy wiążącej, regulacja wysokościowa studzienek kanalizacyjnych i wpustów ulicznych oraz odnowienie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej. Wartość tych robót wyniesie prawie 300 tys. zł. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 18 czerwca 2024 roku.