Planowanie przyszłości miasta: wnioski do nowego dokumentu planistycznego

Zgodnie z najnowszymi uregulowaniami prawnymi, miasto musi uchwalić dokument znany jako „plan ogólny” przed końcem roku 2025. W ramach wieloetapowego procesu tworzenia tego kluczowego dokumentu, każdy obywatel, firma czy instytucja dysponuje możliwością składania swojego wniosku i uwag. Gorąco zapraszamy wszystkie zainteresowane strony do aktywnego uczestnictwa w rozwijaniu wizji naszego miasta. Termin składania wniosków upływa 28 czerwca 2024 roku.

Plan ogólny to nowatorskie podejście do planowania przestrzennego miasta. Objęty nim będzie cały obszar urbanistyczny, za wyjątkiem miejsc oznaczonych jako tereny zamknięte. Plan ten ma na celu zastąpienie dotychczasowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Istotą jego działania jest określenie ścieżek rozwoju miejskiego na najbliższe lata, identyfikując obszary przyszłych osiedli mieszkalnych, arterii komunikacyjnych, terenów produkcyjnych i usługowych oraz parków miejskich. Co więcej, plan ogólny pomoże zamknąć proces niekontrolowanego rozszerzania się miasta, ograniczając możliwość zabudowy pewnych obszarów. Ten dokument będzie nieodłącznym elementem w procesie tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i decydowania o warunkach zabudowy.

Złożenie wniosku wymaga użycia oficjalnego formularza dotyczącego planowania przestrzennego. Każdy wnioskodawca powinien podać swoje pełne imię i nazwisko lub nazwę firmy, aktualny adres zamieszkania lub siedziby firmy oraz adres e-mail, jeśli taki posiada. W formularzu należy również zaznaczyć, czy jest się właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem. Możliwe jest także podanie dodatkowych danych kontaktowych, takich jak adres do korespondencji czy numer telefonu. Brak wymaganych informacji skutkować będzie odrzuceniem wniosku bez jego rozpatrzenia.

Formularze są dostępne zarówno w wersji papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka na placu Stary Rynek 1 (wejście od ulicy Zduńskiej), jak i online na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka pod adresem https://nowy.plock.eu/plan-ogolny/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu pod adresem: https://nowybip.plock.eu/sprawa/0y7rk0PJ. Wnioski można złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka, wysłać pocztą na adres Urzędu Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1, 09-400 Płock lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] lub przez platformę usług administracji publicznej ePUAP.

Wszystkie wnioski zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Płocka podczas tworzenia planu ogólnego.